St. John’s Hill, Shrewsbury, Shropshire, England

City Shrewsbury
County Shropshire
Country England

References

  1. Hannah Edwards