Shettleston, Glasgow, Strathclyde, Scotland

City Glasgow
County Strathclyde
Country Scotland

References

  1. Mary Robertson