Wattlesborough, Alberbury, Shropshire, England

City Alberbury
County Shropshire
Country England

References

  1. Elizabeth Gerard
  2. Sir Edward Leighton
  3. Thomas Leighton Esq.