Baptism Record, Thomas Wilkes, 1786

References

  1. Thomas Wilkes