Parish Registers, Trefeglwys

References

 1. Andrew Savage
 2. Ann Ashton
 3. Ann Bennett
 4. Anne Ashton
 5. Anne Bennett
 6. Anne Bennett
 7. Anne Bennett
 8. Anne Mills
 9. Anne Mills
 10. Anne Richard
 11. Anne Savage
 12. Anne Swancott
 13. Ann Mills
 14. Ann Smith
 15. Ann Whittington
 16. Athalystan Savage
 17. Benjamin Mills
 18. Benjamin Richard
 19. Bridgart Hodson
 20. Catherine
 21. Charles Ashton
 22. Charles Ashton
 23. Charles Ashton
 24. Daniel Smith
 25. Daniel Smith
 26. [David] Owen
 27. David Rees
 28. David Richard
 29. David Richard
 30. David Richard
 31. Dorothy Ashton
 32. Dorothy Bennett
 33. Dorothy Bennett
 34. Dorothy Evans
 35. Dorothy Mills
 36. Dorothy Owen
 37. Edmund Parton
 38. Edward Ashton
 39. Edward Ashton
 40. Edward Ashton
 41. Edward Ashton
 42. Edward Bennett
 43. Edward Bennett
 44. Edward Breese
 45. Edward Evans
 46. Edward Lewis
 47. Edward Lewis
 48. Edward Mills
 49. Edward Mills
 50. Edward Savage
 51. Edward Savage
 52. Edward Savage
 53. Edward [will] Savage
 54. Elizabeth Ashton
 55. Elizabeth Ashton
 56. Elizabeth Benbow
 57. Elizabeth Bennett
 58. Elizabeth Bennett
 59. Elizabeth Bennett
 60. Elizabeth Bennett
 61. Elizabeth Davies
 62. Elizabeth Evans
 63. Elizabeth Jones
 64. Elizabeth Mills
 65. Elizabeth Mills
 66. Elizabeth Phesy
 67. Elizabeth Savage
 68. Elizabeth Thomas
 69. Evan Chapman
 70. Evan Evans
 71. George Ashton
 72. Giles Mills
 73. Giles Mills
 74. Giles Mills
 75. Giles Mills
 76. Gwen
 77. Hannah Ashton
 78. Hannah Bennett
 79. Hannah Bennett
 80. Hannah Evans
 81. Hannah Lewis
 82. Hannah Mills
 83. Hannah Mills
 84. Hannah Richard
 85. Hester Bennett
 86. Hugh Mills
 87. Hugh Mills
 88. Humphrey Mills
 89. James Mills
 90. James Mills
 91. Jane 2
 92. Jane Bennett
 93. Jane Bennett
 94. Jane Bennett
 95. Jane Mills
 96. Jane Mills
 97. Jane Smith
 98. Jane Thomas
 99. Jarman Ashton
 100. Joan Ashton
 101. Joan Mills
 102. Joanna Bennett
 103. John Ashton
 104. John Ashton
 105. John Ashton
 106. John Ashton
 107. John Ashton
 108. John Bennett
 109. John Evan
 110. John Parton
 111. John Rees
 112. John Richard
 113. John Savage
 114. John Savage
 115. John Smith
 116. John Smith
 117. John Swancott
 118. John Swancott
 119. John Tudor
 120. John Whittington
 121. Joseph Richard
 122. Lewis [will now online] Parton
 123. Lowry Lewis
 124. Mabel Rowland
 125. Margaret
 126. Margaret Bennett
 127. Margaret Mills
 128. Margaret Mills
 129. Margaret Savage
 130. Margery Savage
 131. Martha Ashton
 132. Martha Bennett
 133. Martha Bennett
 134. Martha Evans
 135. Martha Lewis
 136. Martha Rees
 137. Martha Richard
 138. Martha Richard
 139. Martha Savage
 140. Martha Swancott
 141. Martha Whittington
 142. Mary Ashton
 143. Mary Ashton
 144. Mary Ashton
 145. Mary Bennett
 146. Mary Bennett
 147. Mary Bennett
 148. Mary Bennett
 149. Mary Bennett
 150. Mary Bennett
 151. Mary Evans
 152. Mary Evans
 153. Mary Evans
 154. Mary Jarman
 155. Mary Mills
 156. Mary Mills
 157. Mary Richard
 158. Mary Richard
 159. Mary Savage
 160. Mary Savage
 161. Mary Smith
 162. Mary Smith
 163. Mary Swancott
 164. Nicholas Bennett
 165. Owen Robert
 166. Richard Ashton
 167. Richard Ashton
 168. Richard Bennett
 169. Richard Bennett
 170. Richard Bennett
 171. Richard Bennett
 172. [(Richard)] Evans
 173. Richard Evans
 174. Richard Mills
 175. Richard Mills
 176. Richard Rees
 177. Richard Rees
 178. Richard Richard
 179. Richard Smith
 180. Richard Whittington
 181. Richard Whittington
 182. Robert Smith
 183. Robert Smith
 184. Rock Savage
 185. Roger Ashton
 186. Sarah
 187. Sarah Ashton
 188. Sarah Bennett
 189. Sarah Evans
 190. Sarah Hugh
 191. Sarah Lewis
 192. Sarah Mills
 193. Sarah Mills
 194. Sarah Parton
 195. Sarah Swancott
 196. Thomas Ashton
 197. [(Thomas)] Bennett
 198. Thomas Bennett
 199. Thomas Bennett
 200. Thomas Bennett
 201. Thomas Breese
 202. Thomas Breese
 203. Thomas Lewis
 204. Thomas Mills
 205. Thomas Rees
 206. Thomas Smith
 207. Ursula Bennett
 208. Valentine Ashton
 209. Valentine Ashton
 210. Valentine Ashton
 211. William Bennett
 212. William Bennett
 213. William Bennett
 214. William Bennett
 215. William Bennett
 216. William Brown
 217. William Evans