Parish Registers, Trefeglwys

References

 1. Andrew Savage
 2. Ann Ashton
 3. Ann Bennett
 4. Anne Ashton
 5. Anne Bennett
 6. Anne Bennett
 7. Anne Bennett
 8. Anne Mills
 9. Anne Mills
 10. Anne Richard
 11. Anne Savage
 12. Anne Swancott
 13. Ann Mills
 14. Ann Smith
 15. Ann Whittington
 16. Athalystan Savage
 17. Benjamin Mills
 18. Benjamin Richard
 19. Bridgart Hodson
 20. Catherine
 21. Charles Ashton
 22. Charles Ashton
 23. Charles Ashton
 24. Daniel Smith
 25. Daniel Smith
 26. [David] Owen
 27. David Rees
 28. David Richard
 29. David Richard
 30. David Richard
 31. Dorothy Ashton
 32. Dorothy Bennett
 33. Dorothy Bennett
 34. Dorothy Evans
 35. Dorothy Mills
 36. Dorothy Owen
 37. Edmund Parton
 38. Edward Ashton
 39. Edward Ashton
 40. Edward Ashton
 41. Edward Ashton
 42. Edward Bennett
 43. Edward Bennett
 44. Edward Breese
 45. Edward Evans
 46. Edward Lewis
 47. Edward Lewis
 48. Edward Mills
 49. Edward Mills
 50. Edward Savage
 51. Edward Savage
 52. Edward Savage
 53. Edward [will] Savage
 54. Eleanor [will] David
 55. Elenor Bennett
 56. Elizabeth Ashton
 57. Elizabeth Ashton
 58. Elizabeth Benbow
 59. Elizabeth Bennett
 60. Elizabeth Bennett
 61. Elizabeth Bennett
 62. Elizabeth Bennett
 63. Elizabeth Bennett
 64. Elizabeth Bennett
 65. Elizabeth Davies
 66. Elizabeth Evans
 67. Elizabeth Jones
 68. Elizabeth Mills
 69. Elizabeth Mills
 70. Elizabeth Phesy
 71. Elizabeth Savage
 72. Elizabeth Thomas
 73. Evan Chapman
 74. Evan Evans
 75. George Ashton
 76. Giles Mills
 77. Giles Mills
 78. Giles Mills
 79. Giles Mills
 80. Gwen
 81. Gwen Bennett
 82. Hannah Ashton
 83. Hannah Bennett
 84. Hannah Bennett
 85. Hannah Evans
 86. Hannah Lewis
 87. Hannah Mills
 88. Hannah Mills
 89. Hannah Richard
 90. Hester Bennett
 91. Hugh Mills
 92. Hugh Mills
 93. Humphrey Mills
 94. James Mills
 95. James Mills
 96. Jane 2
 97. Jane Bennett
 98. Jane Bennett
 99. Jane Bennett
 100. Jane Mills
 101. Jane Mills
 102. Jane Smith
 103. Jane Thomas
 104. Jarman Ashton
 105. Joan Ashton
 106. Joan Mills
 107. Joanna Bennett
 108. John Ashton
 109. John Ashton
 110. John Ashton
 111. John Ashton
 112. John Ashton
 113. John Bennett
 114. John Bennett
 115. John Evan
 116. John Parton
 117. John Rees
 118. John Richard
 119. John Savage
 120. John Savage
 121. John Smith
 122. John Smith
 123. John Swancott
 124. John Swancott
 125. John Tudor
 126. John Whittington
 127. Joseph Richard
 128. Lewis [will now online] Parton
 129. Lowry Lewis
 130. Mabel Rowland
 131. Margaret
 132. Margaret Bennett
 133. Margaret Mills
 134. Margaret Mills
 135. Margaret Savage
 136. Margery Savage
 137. Martha Ashton
 138. Martha Bennett
 139. Martha Bennett
 140. Martha Evans
 141. Martha Lewis
 142. Martha Rees
 143. Martha Richard
 144. Martha Richard
 145. Martha Savage
 146. Martha Swancott
 147. Martha Whittington
 148. Mary Ashton
 149. Mary Ashton
 150. Mary Ashton
 151. Mary Bennett
 152. Mary Bennett
 153. Mary Bennett
 154. Mary Bennett
 155. Mary Bennett
 156. Mary Bennett
 157. Mary Bennett
 158. Mary Evans
 159. Mary Evans
 160. Mary Evans
 161. Mary Jarman
 162. Mary Mills
 163. Mary Mills
 164. Mary Richard
 165. Mary Richard
 166. Mary Savage
 167. Mary Savage
 168. Mary Smith
 169. Mary Smith
 170. Mary Swancott
 171. Nicholas Bennett
 172. Nicholas Bennett
 173. Nicholas [will] Bennett
 174. Owen Robert
 175. Richard Ashton
 176. Richard Ashton
 177. Richard Bennett
 178. Richard Bennett
 179. Richard Bennett
 180. Richard Bennett
 181. [(Richard)] Evans
 182. Richard Evans
 183. Richard Mills
 184. Richard Mills
 185. Richard Rees
 186. Richard Rees
 187. Richard Richard
 188. Richard Smith
 189. Richard Whittington
 190. Richard Whittington
 191. Robert Smith
 192. Robert Smith
 193. Rock Savage
 194. Roger Ashton
 195. Sarah
 196. Sarah Ashton
 197. Sarah Bennett
 198. Sarah Evans
 199. Sarah Hugh
 200. Sarah Lewis
 201. Sarah Mills
 202. Sarah Mills
 203. Sarah Parton
 204. Sarah Swancott
 205. Thomas Ashton
 206. [(Thomas)] Bennett
 207. Thomas Bennett
 208. Thomas Bennett
 209. Thomas Bennett
 210. Thomas Breese
 211. Thomas Breese
 212. Thomas Lewis
 213. Thomas Mills
 214. Thomas Rees
 215. Thomas Smith
 216. Ursula Bennett
 217. Valentine Ashton
 218. Valentine Ashton
 219. Valentine Ashton
 220. William Bennett
 221. William Bennett
 222. William Bennett
 223. William Bennett
 224. William Bennett
 225. William Brown
 226. William Evans