Carluke Parish Church, Carluke, South Lanarkshire, Scotland

City Carluke
County South Lanarkshire
Country Scotland

References

  1. David Vessie
  2. Family of David Vessie and Lilias Masterstone
    1. David Vessie
    2. Lilias Masterstone
  3. Lilias Masterstone