Marriage Record, John Roberts & Emma Thomas, 1875

References

  1. Marriage
   1. Emma Thomas
   2. John Roberts
  1. Birth
   1. John Roberts
  2. John Roberts
  1. Edward Roberts
  2. General labourer
   1. Edward Roberts
  1. John Roberts
  2. Residence
   1. John Roberts
  1. John Thomas
  2. Wood ranger
   1. John Thomas
  1. Emma Thomas
  2. Residence
   1. Emma Thomas
  1. Marriage
   1. Emma Thomas
   2. John Roberts
  1. Marriage
   1. Emma Thomas
   2. John Roberts
  1. Marriage
   1. Emma Thomas
   2. John Roberts
  1. Marriage
   1. Emma Thomas
   2. John Roberts
  1. Coal miner
   1. John Roberts
  2. John Roberts
  1. Family of John Roberts and Emma Thomas
   1. Emma Thomas
   2. John Roberts
  1. Marriage
   1. Emma Thomas
   2. John Roberts
  1. Emma Thomas
  2. John Roberts
  3. Marriage
   1. Emma Thomas
   2. John Roberts
  1. Baptism
   1. Emma Thomas
  2. Emma Thomas