Grave, Allen Thomas, 1925, Sarah Thomas, 1927, Winifred Jane Davies, 1970

References

  1. Death
   1. Winifred Jane Davies
  2. Winifred Jane Davies
  1. Death
   1. Winifred Jane Davies
  1. Death
   1. Sarah Chidlow
  2. Sarah Chidlow
  1. Allen Thomas
  2. Residence
   1. Allen Thomas
  1. Death
   1. Sarah Chidlow
  1. Allen Thomas
  2. Burial
   1. Allen Thomas
  1. Allen Thomas
  2. Death
   1. Allen Thomas
  1. Death
   1. Allen Thomas
  1. Burial
   1. Winifred Jane Davies
  2. Winifred Jane Davies
  1. Allen Thomas
  2. Residence
   1. Allen Thomas
  1. Burial
   1. Sarah Chidlow
  2. Sarah Chidlow