Marriage Record, Francis Pereira & Felicia Arakiel, 1879

References

  1. Family of Francis Pereira and Felicia Lawrence
   1. Felicia Lawrence
   2. Francis Pereira
  1. Marriage
   1. Felicia Lawrence
   2. Francis Pereira
  1. Birth
   1. Francis Pereira
  2. Francis Pereira
  1. Marriage
   1. Felicia Lawrence
   2. Francis Pereira
  1. Felicia Lawrence
  2. Francis Pereira
  3. Marriage
   1. Felicia Lawrence
   2. Francis Pereira
  1. Marriage
   1. Felicia Lawrence
   2. Francis Pereira
  1. Birth
   1. Felicia Lawrence
  2. Felicia Lawrence
  1. Felicia Lawrence
  2. Residence
   1. Felicia Lawrence
  1. Francis Pereira
  2. Overseer
   1. Francis Pereira
  1. Marriage
   1. Felicia Lawrence
   2. Francis Pereira
  1. Francis Pereira
  2. Residence
   1. Francis Pereira